سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصوره نیکیان قویدل – موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین

چکیده:

بعنوان قلب یک سیستم HVDC عملکرد و کنترل مبدل های آن از اهمیت اساسی برخوردار است. یک سیستم انتقال HVDC تا حد زیادی کنترل پذیر است. استفاده ی مؤثر از آن به بهر هوری مناسب از این کنتر لپذیری (به منظور اطمینان از عملکرد مطلوب سیستم قدرت) بستگی دارد. با هدف تأمین بهر هبرداری مؤثر و پایدار و حداکثرسازی قابلیت انعطاف کنترل توان و بدون به مخاطره انداختن ایمنی تجهیزات، از سطوح مختلف کنترلی بصورت سلسله مراتبی استفاده می شود. یکی از شروط مهم عملکرد رضایت بخش خط ارتباطی،HVDC کنترل سریع مبدلها به منظور جلوگیری ازتغییرات شدید در جریان مستقیم است. در این مقاله با استفاده از سیستم کنترلی که برای مبدلها طراحی شده است م یتوانیم به نحو مطلوبی خروجی را در برابر اغتشاشات کنترل کنیم. با استفاده از نرم افزارpscad سیستم مورد مطالعه که یک سیستم دو ناحیه ای است که با یک خط DC به هممرتبط شده است مدلسازی شده است. همچنین عملکرد این سیستم در حالت عادی و در حالتی که یک خطا اتفاق افتد نشان داده شده است. با توجه به شبیه سازی ها دیده می شود که سیستم عملکرد مناسبی دارد