سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد بدلی مشاهیر – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
امیررضا زراتی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

آبشستگی اطراف پایه های پل یکی از مباحث مهم در هیدرولیک پل می باشد. آبشستگی منجر به خالی شدن زیرپی پایه ها و درنتیجه ، واژ گون شدن آنها می شود. یکی از روشهای کاهش آبشستگی اطراف پایه ها پل، نصب طوقه های محافظ بر روی پایه می باشد. این طوقه ها بستر را در مقابل سیستم گرداب اطراف پایه محافظت کرده و با تضعیف تنش های وارد به بستر علاوه بر کاهش میزان آبشستگی، نرخ آن را نیز به مقدار قا بل ملاحظه ای کاهش می دهند . در تحقیق حاضر ،طوقه ای به اندازه سه برابر عرض یک پایه مستطیلی در دو حالت قرارگیری پایه با زاویه صفر و پنج درجه نسبت به جریان روی مدل آزمایشگاهی در تراز بستر نصب شده و عملکرد آن روی کاهش آبشستگی اطراف پایه و همچنین توسعة زمانی آن مورد بررسی قرار گرفته است . آزمایشات در حالت آستانة حرکت ذرات تا رسیدن به حالت تعادل انجام شده است . نتایج آزمایشات حاکی از آنست که با نصب یک طوقه با مشخصات فوق الذکر بر روی پایه در راستای جریان، در زمانی مساوی با سه برابر زمان ایجاد حداکثر آبشستگی در پایه ب دون محافظ، فقط ۲۵ درصد آن میزان آبشستگی دیده می شود . کارآیی طوقه روی پایة ۵ درجه از این میزان کمتر است