مقاله عملکرد علوم دانش آموزان ايراني در مطالعه تيمز ۲۰۰۳ با توجه به متغيرهاي فردي و خانوادگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: عملکرد علوم دانش آموزان ايراني در مطالعه تيمز ۲۰۰۳ با توجه به متغيرهاي فردي و خانوادگي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشرفت علوم
مقاله وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده
مقاله خودپنداره علوم
مقاله نگرش نسبت به علوم
مقاله جنسيت
مقاله تحليل مسير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان صادق اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: فرزاد ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طالبي بدري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق در مورد ابعاد مختلف پيشرفت تحصيلي همواره از امور مورد توجه پژوهشگران، کارشناسان تعليم و تربيت و سازمانهاي آموزشي بوده است. اين پژوهش با استفاده از روش همبستگي و با هدف شناسايي متغيرهاي پيش بيني کننده پيشرفت علوم و بر روي متغيرهاي برون زاي وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده و جنسيت و متغيرهاي درون زاي واسطه اي خودپنداره علوم و نگرش نسبت به علوم با استفاده از روش تحليل مسير صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش را کليه دانش آموزان ايراني پايه سوم دوره راهنمايي در سال تحصيلي ۸۲ -۱۳۸۱ به تعداد ۱۵۱۰۷۸۷ نفر تشکيل مي داد. نمونه اين مطالعه با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي دو مرحله اي به تعداد ۵۴۱۳ نفر برآورد گرديد. داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش، داده هاي تيمز ۲۰۰۳ دانش آموزان ايراني و ابزار آن پرسشنامه هاي دانش آموزي بود. نتايج تحليل ها پايايي و روايي قابل قبولي را براي ابزار ارايه داد. نتايج تحليل مسير نشان داد که متغير خودپنداره علوم دانش آموزان ايراني بر پيشرفت علوم آنها اثري مستقيم و معنادار و بر نگرش نسبت به علوم اثري معکوس و معنادار داشته است. همچنين متغير وضعيت اقتصادي اجتماعي خانواده بر خودپنداره علوم و نگرش نسبت به علوم و پيشرفت علوم اثري مستقيم و معنادار را نشان داده است. متغير نگرش نسبت به علوم بر پيشرفت علوم اثري مستقيم و معنادار و متغير جنسيت بر نگرش نسبت به علوم و خودپنداره علوم نيز اثري معنادار و مستقيم داشته است.