سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی قیصری فر – مهندس مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
محمدعلی کاظمی – مهندس مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
حمیدرضا ارومیه – مهندس مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب

چکیده:

عملکرد لاگون بیهوازی در مجاورت تصفیه خانه فاضلاب شهر اصفهان در طی یکدوره ۱۲ ماهه مورد ارزشیابی و مشاهده قرار گرفته است.نرخ بارگذاری ماده آلی و راندمان حذف BODو SS و ارتباط آن نرخ کاهش ماده آلی و درجه حرارت محیط و نرخ بارگذاری با راندمان حذف BOD5 مشاهده گردیده که ضریب همبستگی برای درجه حرارت و راندمان حذف ۸۷BOD5% و با نرخ بارگذاری برابر با ۸۳% می باشد. پایین ترین درجه حرارت هوا در زمان تحقیق برابر ۴درجه سانتیگراد (در روز) بوده که در این شرایط راندمان حذف BOD برابر ۲۵% می باشد. یک مدل جهت پیش بینی راندمان حذف SS با درجه حرارت به دست آمده که در آن رشد ضعیف راندمان حذف در قبال افزایش درجه حرارت مشاهده می گردد. ثابت واکنش حذفBOD (Kt) در درجه حرارت ۲۰ درجه برابر ۰/۴۸۹۵ بر روز بوده است مدلی جهت پیش بینی تغییرات ثابت واکنش در قبال افزایش درجه حرارت تهیه شده که ضریب همبستگی آن مدل ۸۳% و خطای استاندارد آن ۶/۳% بوده است. در نهایت با بررسی ها و مشاهدات انجام شده میزان سرانه لجن در لاگون بیهوازی بین بین ۰/۰۶ تا ۰/۰۸ متر مکعب بازای هر نفر در سال برآورد گردیده است.