سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانا غلامرضا – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران
شکرالله شکری کجوری – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران

چکیده:

در این مقاله عملکـرد موتـور القـایی ( تغییـرات پیـک جر یـان وگشتاور وافت سرعت ) را با تغییـر در نقطـه شـروع کـاهش ولتاژ،تحت انواع کاهش ولتاژ بررسی می کنیم . تغییـردر نقطـه شروع کاهش ولتاژ ، میـزان پیـک جریـان و گشـتاور و افـت سرعت را تغییر می دهد به گونه ای که زوایـایی را بـه عنـوان بدترین و بهترین زاویه شروع کاهش ولتاژ معرفی مـی کنـیم . همچنین تاثیر سـطوح مختلـف بـار بـر روی پیـک جریـان و گشتاور و لغزش بررسی مـی شـود و از مقایسـه نتـایج شـبیه سازی دسته بندی جدیدی بـرای مطالعـه عملکردموتورالقـایی به هنگام بروز کاهش ولتاژ ارائه می شـود . سـپس بـه بررسـی تغییرات ولتاژ لینک dc ،پیک جریان و گشتاور و افت سـرعت درمجموعه درایو – موتور به هنگام بروز کاهش ولتـاژ بـه ازای مقادیر متفاوت خازن لینک dc و اندوکتانس منبع می پردازیم .