سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیده زهرا سیدی – کارشناس ارشد آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا مرکز HSE اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر
نرگس علیپور اصطهباناتی – کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز HSE اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
عبدالکریم رضا زاده – کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی مرکز HSE اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

چکیده:
فرهنگ ایمنی ازملزومات فرهنگ صنعتی است که درکشورماتکوین واقعی و نمودعینی نیافته است یکی ازروشهای قطعی درکاهش حوادث ارتقا فرهنگ HSE می باشد فرهنگ HSE شامل اعمال کلیه ارزشهای لازم درزمینه ایمنی بهداشت و محیط زیست نگرش های موثرومفید دراین زمینه به کارگیری قوانین سیستم ها وروشهای مدیریت مشارکت درجهت ایجادمحیط کاری سالم و ایمن می باشد ارزیابی فرهنگ HSE به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان و فرصتها و تهدیدهای موجود است تا براساس آن راهکارهای بهبود فرهنگ HSE شناسایی شده وجهت ارتقا آن اقدام شود دراین پژوهش که درتابستان ۱۳۹۳ انجام گردید مجموعه اقدامات اموزشی مرکز HSE اداره کل بنادرودریانوردی استان بوشهر درارتقا فرهنگ HSE کارکنان به وسیله پرسشنامه استاندارد شده مورد ارزیابی قرارگرفت جهت تحلیل داده ها ازنرم افزار SPSS 20وجهت رسم نمودارها ازنرم افزار Excel 2013 استفاده شد نتایج این تحقیق نشان داد بیشترین اثرگذاری اموزشها برروی کارکنان واحدهای عملیاتی و فنی نسبت به کارکنان ستادی و اداری بوده وهمچنین بیشترین تاثیرگذاری ازطریق اموزشهای رودررو درمحل کارکارگران فصلی و ارایه اماروفیلم حوادث و سپس برگزاری کارگاه های تخصصی بودها ست رابطه معناداری بین سطح تحصیلات افراد و میزان اثرگذاری اموزشها دیده نشد نتایج نشان داد مجموع اقدامات مرکز HSEاداره کل بنادرودریانوردی بوشهر درافزایش سطح حساسیت پرسنل نسبت به مسائل HSE تاثیرمثبت معناداری داشته است و حوادث درمناطق عملیاتی کاهش و تکرار حوادث به صفررسیده است