سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید علی حوری – عملکرد و خصوصیات هیدرولیکی انواع قطر هچکانها در فشارها و دماهای مختل
امین علیزاده – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بخشی از طراحی و ارزیابی عملکرد و کارایی سیستمهای آبیاری قطره ای را بررسی مشخصه های هیدرولیکی و فنی اجزای آنها نظیر قطره چکانها به خود اختصاص می دهد. بدین منظور در این تحقیق ۱۰ نوع از قطره چکانهای ساخت داخل و خارج کشور در ۶ فشارمختلف برای تعیین معادله دبی – فشار، ضریب تغییرات ساخت (Cv) ، یکنواختی پخش آب (EU)، ضریب یکنواختی (CU) وتغییرات دبی (qvar) مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از انجام آزمایشها، با استفاده از استاندارد انجمن مهندسان کشاورزی آمریکا (ASAE) اقدام به طبقه بندی کیفی قطره چکانها گردید که بر این اساس از ۱۰ نوع قطره چکان مورد ارزیابی، دو نمونه عالی، یک نمونه متوسط و هفت نمونه غیر قابلاستفاده بودند. سپس با توجه به نتایج ارزیابی کیفی کلیه قطره چکانها به لحاظ ساخت در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد، نمونه هایی که در سیستمهای قطره ای قابل استفاده بودند، برای بررسی اثرات دمای آب (۴۰و۶۰ درجه سانتی گراد)انتخاب شدند. نتایج نشان داد که دمای آب اثر قابل محسوسی بر عملکرد قطره چکانهای مورد آزمایش به همراه نداشته است.