سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا فنایی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی
غلامعلی کیخا – کارشناس ارشد بخش خاک و آب مرکز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستا
عیسی پیری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور زاهدان
محمدرضا ناروئی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده:

منطقه سیستان یکی از مناطق خشک ایران است که از میزان بارندگی بسیار پایینی ۵۰) میلیمتر در سال ) برخوردار می باشد وزراعت در این منطقه بصورت مطلق وابسته به آبیاری است . که با توجه به محدودیت منابع آبی کم آبیاری در طول فصل رشد از الزامات است . ارائه راهکارهای مناسب و علمی در جهت توسعه و استفاده از این تکنیک مستلزم انجام تحقیقات است . Sadaqat و همکاران (۲۰۰۳) گزارش نمودند . عملکرد بالای بوته رابطه مثبتی با وزن بوته ) r =0/38) تعداد غلاف در بوته ) r =0/43) تعداد شاخه های اولیه در بوته ) r =617) تعداد شاخه های ثانویه در بوته (r =0/25)و شاخص برداشت (r =0/48)در شرایط خشکی داشت . شاخص برداشت رابطه مثبت معنی داری با تعدادغلاف در بوته . عملکرد دانه در بوته و عملکرد ماده خشک در هر دو شرایط تنش خشکی و نرمال داشت . راهنماو همکاران (۱۳۸۰) گزارش نمودند . عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام تحت شرایط خشکی درمجموع کمتر از شرایط مطلوب بوده وعملکرد دانه از ۲۴۸۸ به ۱۹۷۵ کیلوگرم در هکتار کاهش یافت . شیرانی راد (۱۳۸۱) طی ارزیابی تحمل به خشکی ارقام بهاره کلزا گزارش نمود . ارقام Hyola401 , Option 500, Heros و به ترتیب با میانگین ۳۸۰۳ ، ۳۸۱۷ ، ، و کیلوگرم درهکتار جزء ارقام برتر از لحاظ تحمل به تنش خشکی بودند . حقیقت (۱۳۸۱) نیاز آبی کلزا را ۵۷۸ میلی متر و راندمان مصرف آب آن را ۰/۵۷ گرم بر کیلوگرم گزارش نموده است