سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر میرزایی – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان
راضیه حبیب پور – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان
اسلام کاشی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچ

چکیده:

در این تحقیق کاتالیزورهای مخلوط اکسیدی آهن – منگنز به روش هم رسوبی ساخته شده و به منظور تبدیل گاز سنتز بهاولفین های سبکمورد مطالعه قرار گرفتند. اثر شرایط تهیه کاتالیزور مانند نسبت مولی pH,Fe/Mn دمای رسوب گیری و مدت زمان عمر دهی به رسوب بر عملکرد کاتالیزور با نسبت مولی Fe/Mn=1/2 که به مدت ۰/۵ ساعت عمر دهی شده به عنوان کاتالیزور بهینه انتخاب گردی. اثر ساپورت های مختلف بر عملکرد کاتالیزور بهینه فوق، مورد مطالعه قرار گرفت و کاتالیزور با ساپورت زئولیت به عنوان کاتالیزور بهینه حاوی ساپورت تعیین شد. دمای ۴۵۰ درجه سانتی گراد و نسبت H2/CO=1/2به عنوان شرایط راکتوری بهینه انتخاب گردید.