سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الهام مطیعیان – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
فرانک منطقی – دانشکده شیمی، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران
محمدقادر رمزی – گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
شیرین دانشور – دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده:

یک کمپلکس فلزی از روتنیم (III) با استفاده ازترکیب انتقال پروتون به فرمول (pnH(2))(pydc) که در آن pn:propanediamine و pydc: pyridine-2,6-dicarboxylic acid است، تهیه شد. در این واکنش بر خلاف انتظار، بخش کاتیونی ترکیب انتقال پروتون وارد ساختار کمپلکس فلزی نشده و مهمتر آن که در یک پدیده جالب، بخش آنیونی نیز تحت تأثیر رفتار کاتالیستی روتنیم (III) به وسیله ی واکنش حذف( CO(2 یک گروه کروبوکسیل را از دست داده است و به روتنیم کوئوردینه شده است. به این ترتیب، فرمول Ru(pyc)(3)].H(2)O] که در آن pycH: pyridine-2-carboxylic acid است، به ترکیب مورد نظر نسبت داده می شود. این ترکیب در گروه فضای C2/c از سیستم مونوکلینیک متبلور شده و مقدار R نهایی برای ۵۱۸۴ بازتاب آن ۰/۰۲۱ به دست آمده است. پارامترهای بلوری این ترکیب به قرار زیر است: a= ٣٠/٤٠٦(١), b= ٨/٤٦٥٦(٣), c= ١٣/٨٧٥٨(٥), = ٩٤/٨٥٦(١), V= ٣٥٥٨/٩(٢), Z= ٨