سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حاتم کودینی –
عباس رضایی –
سعید دهستانی اطهر –

چکیده:

غلظت های بالای نیترات در منابع آب باعث اثر بر روی سلامتی انسان و محیط زیست می گردد. از مهمترین اثرات آن می توان متهموگلوبینما در کودکان و پتانسیل تشکیل ترکیب سرطانزای آن-نیتروس توسط نیترات و نیتریت و پدیده اتروفیکاسیون در آبهای سطحی را نام برد. با توجه به این اثرات حذف یا کاهش آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به مطالعات انجام شده، روش معمول جذب کربنی راندمان مناسبی برای حذف نیترات ندارد لذا این روش به عنوان روش رایج استفاده نمی گردد. در این مطالعه کربن فعالی تغییر ساختار داده شده مورد ارزیابی قرار گرفته و هدف از این مطالعه تعیین عملکرد کربن فعال حاصل از پوسته بادام و اصلاح شده با (۳(SO(4))Fe(2 در حذف نیترات از اب می باشد. کربن فعال پوسته بادام با استفاده از سولفات فریک اصلاح شده است. کربن فعال ابتدا درمحلول در حال جوش سلفات فریک قرار داده شده و بعد از فیلتر کردن و خشک کردن کوره گذاری شده است. سپس مراحل اسید شویی و آب شویی بر روی آن انجام شده است و پس از خشک کردن به عنوان کربن فعال اصلاح شده مورد استفاده قرار گرفته است. مشخصات فیزیکی و شیمیایی کربن فعال اصلاح شده و اصلاح نشده (به عنوان شاهد) شامل دانسیته، قطر متوسط سوراخ ها، درصد کل تخلخل، ماکروپور سایز و میکروپور سایز (با استفاده از پروسیمتر پاسکال مدل ۱۴۰۰)، خصوصیات شیمیایی و وضعیت قرارگیری آهن بر روی کربن فعال (با آزمایش XRD)، و ساختمان ظاهری کربن فعال (تصویر الکترونی SEM)، عدد یدی، Ph، رطوبت، درصد خاکستر درصد مواد آلی و دانه بندی کربن فعال تعیین شده اند. مطالعه بصورت منقطع با استفاده از آب اوی نیترات در فلاسکهای شیشه ای بر روی شیکر با سرعت ۱۲۰ دور در دقیقه برای مقادیر مختلف کربن فعال، غلظت های مختلف نیترات و زمان های تماس مختلف کربن فعال با محلول حاوی نیترات در pH، دما و حجم ثابت محلول انجام شده است. میزان حذف نیترات برای شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نیترات، نیتریت، آمونیاک، آهن، سولفات و pH در قبل و بعد از تماس با کربن فعال اندازه گیری شده است. نتایج نشان داده است که کربن فعال اصلاح شده با سولفات فریک در مقایسه با کربن فعال اصلاح نشده برای حذف نیترات مؤثرتر است. ماکزیمم حذف نیترات برای کربن فعال اصلاح نشده و اصلاح شده (به ترتیب) در بهترین شرایط ۱۰ تا ۱۵ درصد و حدود ۹۰ درصد غلظت اولیه می باشد. زمان رسیدن به تعادل برای کربن فعال اصلاح شده حدود ۳۰ دقیقه بوده است. برای کربن فعال اصلاح شده ماکزیمم حذف نیترات بر حسب نیتروژن ۱۸٫۲۹ میلی گرم به ازای هر گرم کربن فعال بدست آمده است. در حالی که این مقدار برای کربن فعال اصلاح نشده ۲٫۵ میلی گرم به ازای هر گرم کربن فعال می باشد. بررسی نتایج حاصل از آزمایشات XRD، تصویر الکترونی و آنالیزهای حذف نیترات توسط کربن فعال و مطالعات انجام شده توسط دیگران نشان داده است که مکانیسم های حذف نیترات می تواند به دلیل جذب (به علت افزایش میزان بار مثبت الکتریکی حاصل از حضور اکسید آهن) بر روی کربن فعال و واکنش های شیمیایی باشد که نقش واکنش های شیمیایی بسیار کمتر از جذب می باشد.