سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد لطف الهی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدرضا مهرور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

این طرح به منظور بررسی اثرات کودهای شیمیائی حاوی عناصر کم مصرف بخصوص (آهن – روی – منگنز ) در افزایش عملکرد کمی و کیفی و استفاده به ینه از کودهای شیمیائی بر روی ارقام جدید گندم دوروم اجرا گردید . در این تحقیق با استفاده از دو رقم گندم دوروم و لاین امیدبخش بنامهای آریا و Ofen/kill و ١٠ تیمار کودی: T1=شاهد (NPK) و T2= تیمار اول بعلاوه بور، T3= تیمار اول به علاوه منیزیم، T4= تیمار اول به علا وه روی، مس و منگنز، T5= تیمار اول به علاوه بور، روی، منگنز، مس و آهن، T6= تیمار اول به علاوه منگنز، T7= تیمار اول بعلاوه آهن، T8= تیمار اول به علاوه مس، T9= تیمار اول به علاوه روی، منگنز، مس و منیزیم و T10= تیمار اول بعلاوه روی به اجرا درآمد . عناصر کم مصرف و پرمصرف بر اساس آزمون خاک و نوع تیمارها مصرف شدند . این بررسی در قالب عامل بلوک های کامل تصادفی به صورت فا کتوریل در ٣ تکرار اجرا شد . عامل اول شاملدو رقم گندم دوروم و عامل دوم شامل ١٠ تیمار کودی بود . طرح به مدت دو سال زراعی اجرا شده، در پایان هر سال زراعی عملکرد دانه بر طبق موازین آماری فوق مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . با توجه به نتایج بدست آمده در سال اول گندم دوروم رقم Ofen/Kill در تیمار T10 که در آن فقط از سولفات روی استفاده شده بهترین عمل کرد (۵۹۸۹ کیلوگرم در هکتار) را داشت که با تیمار T1 که در آن نیترو ژن، فسفر و پتاس به کار رفته بود اختلاف معنی داری داشت ولی با بقیه تیمارها اختلاف معنی داری نداشت در رقم آریا بیشترین عمل کرد دانه از تیمار دوم حاصل شد که با تیمار های T3 و T5 اختلاف معنی دار داشته بود ولی با بقیه تیمارها اختلاف معنی داری نداشت نتایج آزمایش در سال دوم نشان داد که رقم Ofen /kill مجددًا در تیمار T10 که در آن از سولفات روی استفاده شده بیشترین عملکرد ٨١١١ کیلوگرم در هکتار را تولید کرده و در مقایسه با تیمار هفتم که در آن فقط از سولفات آهن استفاده شده اختلاف معنی دار داشته ولی با بقیه تیمار ها اختلاف معنی داری نداشته در رقم آریا نیز در سال دوم بیشترین عمل کرد از تیمار T10 به مقدار ٨٠٧٨ کیلوگرم در ه کتار بدست آمده، البته اختلاف آن با سایر تیمارها معنی دار نبود . به طور کلی می توان نتیجه گرفت که ارقام دوروم مخصوصًا رقم های استفاده شده در این آزما یش بیشتر نسبت به روی عکس العمل نشان می دهند و موضوع کودپذیری ارقام باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.