سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریوش مصلحی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
سید مهدی برقعی –
پرستو پوررضایی –

چکیده:

کارآیی یک بیوفیلتر مستغرق هوازی که با سنگ های پامیس پر شده بود در تصفیه مرحله سوم فاضلاب مورد بررسی قرار گرفت. یک فاضلاب سینتیک کارخانه لبنیات در یک بیوراکتور فیلمی با جریان بالا رونده و حجم کلی ٢٠ لیتر تصف یه شد. غلظت های COD ورودی به ترتیب ٢٠٠ و ۳۰۰ mg/l بودند و زمان های ماند هیدرولیکی ٣ ،١ و ٥ ساعت، راندمان حذف COD در حدود ۹۸%-۶۷ بود که بالاترین آن در HRT=5hr مشاهده گردید. غلظت نیترات و آمونیای خروجی به ترتیب در ۳/۷۴-۲ mg/l و ۰/۶- ۰/۱۴ mg/l بودند. بعد سیستم با یک راکتور بی هوازی سری شد تا کارآیی آن در تصفیه یک فاضلاب سینتیک ملاس بررسی گردد. غلظت های ورودی و HRT به ترتیب ۱۲۷-۲۴۰ mg/l و ۱۰-۷ h بودند و راندمان حذف COD در فاصله ۸۵%-۶۸ قرار گرفت. در پایان مدل های ریاضی Grau و stover-kincannon برای سیستم های بیوفیلمی با نتایج این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نشان داده شد این تحقیق تطابق خیلی خوبی با این دو مدل دارد.