سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر شریف یزدی – شرکت برق منطقه ای یزد ایران

چکیده:

خازن گذاری برای جبران بار راکتیو ازجمله روش هـای بسـیار کم هزینه و اقتصادی کاهش تل فات با هزینـه ای چنـد ده مرتبـه ارزان تر از احداث نیروگاه و شبکه است . مطالعـات و اجـرای طرح ملی خازن گـذاری در شـبکه هـ ای فشارضـعیف از سـال ۱۳۷۸ آغاز ش د . در این مقاله تاریخچه اجمالی ۷ ساله، اثـرات، شبهات، کاهش آمار خرابی خازن ها، علل کندشدن ادامه طـرح و نیز پـروژه پـایلوت نصـب رایگـان خـازن بـرای مشـترکین کم انگیزه کشاورزی بررسی می شود . بهبود ولتاژ نقاط انتهایی فیدر فشارضعیف بدون افزایش ولتـاژ ابتــدای فیــدر، آزادســازی ظرفیــت تاسیســات بــرق رســانی و نیروگاه ها معادل یک کیلووات ظرفیـت نیروگـاه در پیـک بـار بــه ازای هــر ۵ KVAR خــازن، کــاهش احتمــال ســوختن ترانسفورماتور، فیـوز و قطعـی کلیـد فیـدرهای پربـار در اثـر اضــافه بــار؛ و نیــز مزایــای متعــدد نســبت بــه خــازن گــذاری فشارمتوسط، از دیگر اثرات اجرای طرح است . انگیزه انجام فعالیت های بهینـه سـازی در مقایسـه بـا جـذابیت
طــرح هــای توســعه و ظرفیــت ســازی؛ کــم اســت . ازایــن رو سیاست گزاری، نظارت و ت ولیت متمرکز، قبل از نهادینه شـدن برخی فعالیت های بهینه سازی ضروری است . بخـش مهمـی از
کندشدن روند طرح، به علت تمرکززدایی زودهنگام بوده است.