سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا شهروی – کارشناس ارشد مهندسی برق – قدرت

چکیده:

در بازارهای رقابتی برق، بهره برداری سیسـتم بـ ه طـوری کـه سطوح لازم امنیت و قابلیت اطمینان مورد نیـاز رعایـت شـود توسط اپراتور مستقل سیستم انجام م ی شود . زمانی کـه بـرای تخصیص بهینه رزرو چرخـان، رزرو تقاضـا شـده بـرای کـل سیستم در نظـر گـــرفته می شود ممکن است اهداف امنیتـی نقض شوند . برای رسیدن به اهداف امنیتی باید سیستم قـدرت را به چندین منطقـه تفکیـک کـرد و بـرای هـر منطقـه، رزرو تقاضا شده مجزا تعریف کرد . در این مقاله تخصیص رزرو چرخان منطقه ای تحت یک مدل بهینه سازی به کمک الگوریتم ژنتیکی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . یک محیط رقابتی فرض شـده اسـت که در آن ژنراتورها تحت مناقصه تک قسمتی ۲۴ ساعتی، مـی توانند توان اکتیو برای تامین انرژی و تخصیص رزرو به بـازارday-ahead
پیشنهاد دهند . نتایج شبیه سازی بـر روی سیسـتم ۳۰ باس IEEE تاییدی بر کارا بودن روش پیشنهادی می باشد