سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

سیدعلی معلمی – پژوهشگاه صنعت نفت
مسعود لطف پور – دانشگاه شهید بهشتی
اورولین ویرگونه – شرکت توتال فرانسه
برونو کومه – شرکت توتال فرانسه

چکیده:

بر اساس مطالعات صورت گرفته بر روی دو رخنمون سازندهای دالان و کنگان در نواحی سورمه (۱۲۰ کیلومتر جنوب شیراز) و دنا (۲۰۰ کیلومتر شمال شیراز) به همراه کارشناسان شرکت TOTAL، شرایط محیط رسوبی، گروه های سنگی و ارزیابی مخزنی این دو رخنمون بطور کامل مورد بررسی قرار گرفت و سپس اطلاعات بدست آمده با مغزه های مطالعه شده از میدان پارس جنوبی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده بیانگر تفاوت شرایط رسوب گذاری سازند کنگان از شمال به جنوب بوده است که این تغییرات همراه استبا نوسانات حوضه ای و احتمالا تکتونیکی در اوائل تریاس می باشد. محیط رسوب گذای سازند دالان از شمال به جنوب دارای تغییرات چندان بارزی نبوده اما به هر حال شرایط به طور منطقه ای تغییر کرده است، بعنوان مثال لایه های تبخیری نار به سمت شمال به افق های ماسهسنگی و لاتریتی تبدیل شده اند. لازم به یادآوری است که وضعیت پالئواکولوژی این سازند بیانگر گستردگی رخساره های تبخیری و پهنه های جزر و مدی گرم و خشک است. وجود رخساره مذکور به ویژه در بخش های بالایی پرمین و استقرار آن در شرایط حاره ای (Tropic) حواشی استوا میباشد . گسترش رخساره های مخزنی بخشبالایی سازند دالان در نواحی زاگرسنیز چشمگیر است و به عنوا ن مخزن اصلی این نواحی معرفی می گردد. در حالی که بخش های زیرین کنگان بر خلاف میدان پارس جنوبی دارای گسترش رخساره های مخزنی نمی باشند و احتمالا دارای شرایط حوضه ای جداگانه ای هستند.