سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید سعید موسوی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
حسن فضائلی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
حمید امانلو – استادیار دانشگاه زنجان
رحیم عصفوری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

درآزمایش حاضر کلش برنج با قارچ پلوروتوس فلوریدا عمل آوری شد و ارزش غذایی آن با استفاده از ۱۸ راس بره نر افشاری با میانگین وزنی ۳۳ کیلوگرم تعیین گردید . بدین منظور تاثیر ۳ جیره غذایی حاوی کلش برنج عمل آوری نشده ، کلش برنج عمل آوری شده با میسلیوم قارچ و کلش برنج بستر پس از برداشت قارچ به مقدار ۲۵ درصد ماده خشک جیره بر خصوصیات پرو اری بره های مذکوردر قالب طرح کاملا تصادفی ( ۳تیمار در ۶ تکرار ) مورد مطالعه قرار گرفت . بره ها با جیره های غذایی ایزوکالریک و ایزو نیتروژنیک به مدت ۳ ماه تغذیه شدند .از نظر ماده خشک مصرفی روزانه جیره های حاوی کلش برنج میسلیومی و کلش برنج بعد از برداشت قارچ نسبت به کلش برنج معمولی افزایش معنی دار را نشان دادند ( به ترتیب ۱/۶۲۸ ، ۱/۶۶۶ در مقابل ۱/۵۰۹ کیلوگرم). در جیره های آزمایشی حاوی کلش برنج معمولی، کلش برنج میسلیومی و کلش برنج بعد از برداشت قارچ به ترتیب از نظرافزایش وزن روزانه (۱۸۷ ، ۲۱۶ ، ۲۰۲ گرم) ، وزن نهایی (۴۴/۹۵ ، ۴۵/۹۲ و ۴۷/۰۸ کیلوگرم ) ، ضریب تبدیل (۸/۰۷ ، ۷/۵۳ و ۸/۲۵) ، تولید گوشت (۵/۵۵۳ ، ۵/۸۷۳ و ۵/۶۶۷ کیلوگرم) ، استخوان (۱/۷۹۳ ، ۱/۷۸۷ و ۱/۸۳۳ کیلو گرم) و مجموع وزن نیم لاشه بدون دنبه (۸/۴۲۷ ، ۸/۹۳۲ و ۸/۸۴۳ کیلوگرم ) تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد.