از آنجا که در معماری سنتی ایران از مصالح بومی استفاده می شود، این مصالح به محیط زیست لطمه نزده، قابل بازیافت بوده و به عبارت دیگر تجدید پذیر است و در دستیابی به پایداری معماری بومی سهم چشمگیری دارد.

مقیاس جزییات معماری:

توجه به جزییات معماری در کرمانشاه قابل تامل است بدین گونه که علاوه بر زیبایی بسیاری از مشکلات اقلیمی اقلیمی و فرهنگی توسط این جزییات حل شده و به گفته استاد پیرنیا پرهیز از بیهودگی شده است :

روزن : روزن را می توان یک پنجره کوچک دانست که بالای درپنجره برای گرفتن نور و روشنایی و تامین هوای تازه و تهویه ی فضاهای بسته به کار می رفته است. روزن و پنجره مرتبط با هم و مکمل یکدیگر عمل می کنند. این تمهید برای خنک کردن هوا به کار می رفته است ( تصویر(۱۵

چدن : در حفاظ پنجره ها (رو به معبر)، دست انداز ها و یراق آلات به کار می رفته است. جنس درهای ورودی عموما از چوب بوده

  • روی آن ها را کوبه و حلقه نصب می کردند و هر کدام روی یک لته قرار داشت. که این عناصر در عین عملکردی بودن به شیوه های خاصی نیز تزیین می شدند( تصویر ۱۶و.(۱۷
  • شباک : هوای متغیر منطقه، آفتاب تند و روشن، باد و باران، طوفان و عقاید خاص مذهبی ایجاب می کرد که بنا علاوه بر در و پنجره، پرده یا شباکی برای حفاظت درون بنا داشته باشد. شباک ها برای حفظ حریم ازکاشی، سنگ، چوب و گچ ساخته می شدند [۶] (تصویر. (۱۸

عناصرمعماری وشیوه های توانمند سازی فضا :

توانمندی فضا متکی به شیوه های تعریف، ترکیب، نمایش و تحقق شیوه ها، متکی بر بهره برداری از عناصر معمارانه سقف، کف و دیوار است. این عناصر معمارانه با حضور در و پنجره، انواع نورگیرها و روزن ها و ستون ها، نقش ها و بافت های مصالح معنا می یابند( جدول.( ۱ خانه های تاریخی مشخص کردند که نقش هر جزء عنصر در شکل گیری فضاهای خرد و کلان می بایست دیده انگاشته شود.[۱۱]