مقاله عناصر بياني در اشعار عمعق بخارايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۲۵۰ تا ۲۹۱ منتشر شده است.
نام: عناصر بياني در اشعار عمعق بخارايي
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عمعق بخارايي
مقاله عناصر بياني
مقاله تشبيه
مقاله استعاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانلو عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملك ثابت مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي پندري يداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهاب الدين عمعق بخارايي (۴۴۰-۵۴۲ هـ. ق)، از شاعران قرون پنجم و ششم هجري است که اميرالشعراي دربار خضرخان، از شاهان ايلک خاني، بوده است. از وي اشعار زيادي بر جاي نمانده است. اما از همين مقدار اندک نيز مي توان به قدرت شاعري وي پي برد و مهارت وي را در کاربرد تشبيه و استعاره و آفرينش تصاوير زنده و پويا ديد.
در جريان تکاملي شعر فارسي و پيدايش سبک هاي جديد شعري، بيشترين تغييرات در بلاغت و کمترين تغيير در نحو زبان بوده است. در ميان عناصر بلاغي نيز تشبيه که از نظر اکثر علماي قديم يوناني و ايراني و اسلامي،جوهره ادبيات شناخته شده و زير ساخت برخي از مهمترين ابزارهاي بلاغي از جمله استعاره و تمثيل است، بيش از بقيه تحول يافته است. اين تحول تابع تغييراتي است که در جهان و محيط زندگي شاعر ايجاد مي شود تغييراتي از قبيل پيدايش انديشه و جهان بيني تازه و پيشرفت علوم و تحولات سياسي، اجتماعي و ديني که در طرز نگرش شاعر اثر مي گذارد و موجب تحول در سطح ادبي شعر مي گردد.
بررسي عناصر بياني در اشعار عمعق نشان مي دهد که وي بيشتر به تشبيه تمايل دارد و در اشعار وي غلبه با تشبيهات حسي است اما سير صعودي تشبيهات عقلي نيز بسيار چشمگير است. پس از تشبيه، توجه عمعق به استعاره، مخصوصا استعاره مصرحه مجرده است. از ميان انواع کنايه، بسامد کنايه فعلي بيشتر است. عمعق به انواع مجاز مرسل نيز توجه دارد ولي کاربرد مجاز در اشعار او به گونه اي نيست که موجب تشخص و برجستگي اين آرايه گردد. عمعق عناصر صور خيال خود را بيشتر از ميان عناصر ديني و اشرافي بر مي گزيند از اين رو، نوعي تقدس و تجمل و اشرافيت در تصاوير اشعار او ديده مي شود. ميان تصاوير شعري عمعق با عناصر و اجزاي اشعارش پيوستگي و تناسب کامل وجود دارد.