سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی جمی – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
مجید هاشمی تنگستانی – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

کانسارهای فلوریت ناحیه کمر مهدی طبس از چهار رخداد اصلی معدن شماره ۱ (معدن کمرمهدی)، معادن شماره ۱، ۳ و ۴ تشکیل شدهاست. تمام این کانسارها در امتداد محور طاقدیس کمر مهدی با روند شمالی – جنوبی قرار گرفته اند. وجه مشترک چهار کانسار، کانه زایی شکافه پر کن در اهکها و دولومیتهای سازند شتری، به سن تریاس است. بزرگترین ذخیره در معدن کمرمهدی (معدن شماره ۱) در بخش جنوبی طاقدیس کمر مهدی قرار دارد. ضخامت رگه های فلوریتی در تمام رخدادها از چند سانتیمتر تا بیش از سه سانتیمتر متغیر است.
کانه زایی فلوریت محدود به سازند آهکی – دولومیتی شتری بوده و توسط عوامل ساختمانی کنترل شده است. رگه ها به صورت گسل، پر شدگی درزه ها و برشی شده در یال، راس و گسلهای عمود بر امتداد طاقدیس های با روند شمالی – جنوبی دیدهمی شوند. سنگ دیواره اطراف برخی از رگه ها دگرسانی آرژیلیتی و سیلیسی را نشان می دهد؛ هرچند در برخی از رگه های کوچکتر زون آلتراسیون گسترش بسیار اندکی داشته و نا مشخص است.
اندازه گیریهای زمین دماسنجی شامل دمای همگنی و نقطه انجماد با استفاده از دستگاه Linkham مدل SF انجام گرفت. با توجه به بافت شکافه پر کن فلوریت و دمای همگنی، کانه زایی در عمق کم به وقوعپیوسته است. به همین دلیل تصحیح فشار روی نتایج به دست آمده اعمال نشده است.