اطلاعات آبوهوایی

از VMS میتوان به منظور اطلاعرسانی در مورد وضعیت آبوهوایی منجمله مه، یخ و یا برف استفاده نمود. این اطلاعات معمولاًدر شرایطی مفید واقع خواهند شد که در مورد مسیرهاي پیشرو صدق کنند. اگرچه میتوان این اطلاعات را با سرعت مجاز پیشنهادي مربوطه ترکیب نمود.

 

اطلاعات در مورد پارکینگها

یک سیستم راهنماي پارکینگ نیازمند چهار عنصر میباشد:

سیستم نظارتی، سیستم سازماندهی، سیستم ارتباطی و سیستم نمایش دهنده اطلاعات. در واقع VMS عنصر نمایش دهنده این سیستم میباشد. جایگاههاي پارکینگ بایستی تحت نظارت قرار گیرند، اطلاعات جمع آوريشده از نظارت بایستی منتقل و جهت آمادهشدن براي نمایش سازماندهی شوند (نشریه مشاوران ترافیک،.(۲۰۰۳

عوارض راهداري متغیر

میتوان از سیستم VMS جهت نمایش هزینه مربوط به تردد در جادهها و پلها و یا در محلهاي پرازدحام که هزینهاي از رانندگان دریافت میشود، استفاده نمود. با اتصال VMS به وسایل مربوط به جریان ترافیکی میتوان نیاز به دخالت انسان را کاهش داد.

خطرات کلی و پیامهاي ایمنی

اغلب از VMS بهعنوان مکانیزمی جهت فراهم آوردن پیامهاي ایمنی جادهاي به عنوان مثال پیامهاي مربوط به “ممنوعیت رانندگی پس از نوشیدن الکل ” و یا توصیه جهت “اجتناب از رانندگی بدون وقفه” استفاده میشود.

 اجراي صحیح VMS