سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مریم معینی فر – استادیار دانشکده شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران
ایمان مقتبس – دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه شهرسازی، قزوین، ایران

چکیده:
در این مقاله که به عناصر هویت بخش به سیمای فیزیکی شهرهای جدید می پردازد، در ابتدا با کنکاش درباره مسائل شهرهای جدید، خصوصاً در زمینه های ادراکی و احساسی، این نتیجه به دست می آید که جایگاه هویت و معنا و مفهوم در فضاهای عمومی شهرهای جدید ضعیف انگاشته شده است. این مسئله بیشتر به صورت عدم حضور مردم در فضاهای شهری و همچنین عدم تعلق خاطر ساکنان به شهر جدید و سیمای کالبدی آن مشاهده می شود. سپس با بررسی مبانی نظری در عرصه های شهرسازی و هویت شهری به دنبال عوامل هویت بخشی به سیمای کالبدی شهر جدید هشتگرد از طریق ایجاد هویت مکانی می باشد. در این مقاله با استفاده از روش های تحلیلی (spss) و جمع آوری داده ها از طریق دوفاز ساخته شده شهر جدید هشتگرد و مصاحبه با شهروندان و بررسی اوضاع و شرایط موجود شهر به ارائه راهکارهایی برای ایجاد هویت می پردازد.