سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر نیک نژاد – دانشجوی فوق لیسانس مدیریت صنعتی مدیرگروه درآمدوامورمشترکین
سعید اسدی دوگاهه – فوق لیسانس مدیریت دولتی، کارشناس گروه درآمد وامورمشترکین

چکیده:

برای بهبود بهره وری نیاز به تغییرات اساسی ومداوم درهرسازمانی می باشد درجهان امروزی با ویژگیهای خاص این عصر ، بقاء وتوسعه شرکتها منوط به بهره گیری مطلوب وبهینه ازامکانات موجود در جهت نیل به اهداف موردنظر می باشدوازطرفی دنبال کردن بهبودتدریجی ، نیازمندایجادتحول درهرشرکتی می باشد ولازمه تحول نیازمند خلاقیت ونوآوری درانجام امور می باشد لذا دراین تجربه مدیریت موفق تاکیدگردیده است که با ایجاد تحول در نحوه قرائت کنتور،توزیع قبوض و وصول مطالبات آب بهاء مشترکین توسط مامورین قرائت ، می تواندبه شرکتهای آب وفاضلابکمک نماید تا تحولی ایجاد نمایدکه بطورفزاینده ای به افزایش بهره وری درشرکتهای آب وفاضلاب منجرگردد