سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود محمدکریم – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
امیررضا مرادی – دانشگاه علم و صنعت واحد اراک

چکیده:

همواره یکی از اهداف اساسی و اولیه متخصصین ژئودزی رسیدن به تخمینی مناسب و بهینه ازژئوئید، به عنوان سطح هم پتانسیل مبنای میدان ثقل زمین بوده است، به نحوی آه برای دستیابی به چنین هدفی و از آنجا آه ژئوئید دارای ماهیت آاملا فیزیکی است، تا آنون تکنیکهای بسیاری از تئوری تقریبات از جانب دانشمندان علم ژئودزی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.در مقاله حاضر، تئو ری ویولت به عنوان یکی از مباحث نو در عرصه تئوری تقریبات مورد توجه خاصی قرار گرفته بدین نحو آه پس از مطالعه خصوصیات نظری تئوری ویولت به عنوان یکی از روشهای آنالیز طیفی از این تکنیک در حل انتگرال استوآس آه منجر به برآورد ژئوئید میگردد بهره گرفته شده است و در نهایت ای روش مورد ارزیابی قرار گرفته است.