سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پروانه عبدالمالکی – کارشناس ارشد جامعه شناسی- مربی – دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
شهناز اجاقی – کارشناسارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی – مربی –دانشکده بهداشت
سعید عبدالمالکی – کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

چکیده:

مسئله حجاب و رویکرد آن ، یکی از مسائل مهم اجتماعی است . خداوند بزرگ حجاب را در نهاد آدمی به ودیعت نهاد و لباس و پوشاک را درلابه لای نعمتهای بیکرانش به بشر ارزانی داشت ،لذابا توجه به روحیه حساس و شرایطسنی نسل جوان در دوران بحران خیز، ضرورت تربیت آنها بعنوان نیروهای مولد و آینده ساز جامعه مسئله حجاب را از اهمیت خاصی برخوردار می نماید ، مطالعه حاضر جهت بررسی عوامل موءثر بر گرایشدانش آموزان دختر نسبتبه حجاب انجام شد.آنچه از مطالعه انجام شده بدست می آید مشخصمی نماید که عوامل خانوادگی ، مذهبی ، دیدو نگرش افراد موردمطالعه به نسبت بالایی در گرایش به رعایت حجاب دخیل می باشد ، لذا میتوان با ارائه آموزش صحیح به خانوادهها و سپس به افراد ذینفع گامهای موثری در جهت ارتقاء سطح آگاهی و نگرش کلیه افراد جامعه نسبت به مسئله حجاب برداشت