سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
بابک جوادی – کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
کام بخش فرحمند – استادیار اقتصاد دانشگاه پیام نور

چکیده:
هدف این تحیق بررسی میزان خلاقیت کارکنان و شناسایی پر کاربردترین تکنیک های خلاقیت توسط کارکنان است. بدینمنظور پس از بررسی ادبیات موضوع، با استفاده از مراجع موجود، پرسش نامه ای به منظور سنجش میزان خلاقیت کارکناندانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران طراحی شد. پرسش نامه ها به وسیله ی نرم افزار اس پی اس اس و با استفاده از آمارتوصیفی واستنباطی تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین نمره خلاقیت کارکنان دانشکده کارآفرینی در سطح متوسط می باشد و ۵۶/۷ درصد کارکنان دارای خلاقیتی در سطح بسیار کم تا متوسط می باشند. برای بررسی تاثیر تکنیک های خلاقانه بر خلاقیت کارکنان با ۱۶ درصد از کارکنانی که بالاترین نمره ی خلاقیت را کسب کرده بودند مصاحبه شد و پر کاربردترین تکنیک های مورد اشاره ی مصاحبه شوندگان شناسایی و استخراج شد که شامل تکنیک های طوفان فکری، DOIT بازگشت به مشتری، چرا چرا و استخوان ماهی می باشند. در پایان بر اساس نتایج تحقیق، راه کارهایی مبتنی برخلاقیت، برای سرعت دادن به روند خلاقیت در دانشکده کارآفرینی و سایر مراکز مشابه ارایه شده است.