مقاله عوارض استفاده از روش بي حسي ترکيبي (نخاعي- اپيدورال) و تاثير آن بر پيشرفت زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۳۲۰ تا ۳۲۷ منتشر شده است.
نام: عوارض استفاده از روش بي حسي ترکيبي (نخاعي- اپيدورال) و تاثير آن بر پيشرفت زايمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان بي درد
مقاله روش ترکيبي نخاعي اپيدورال
مقاله پيشرفت زايمان
مقاله سزارين
مقاله هيپرترمي
مقاله سردرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك خسروي شهره
جناب آقای / سرکار خانم: رضاوند نگين
جناب آقای / سرکار خانم: كرباس فروشان علي
جناب آقای / سرکار خانم: زنگنه مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مکري يگانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: روش هاي بي حسي ناحيه اي نخاعي، موثرترين راه ها براي از بين بردن دردهاي زايماني است. روش ترکيبي نخاعي ـ اپيدورال، به عنوان يکي از روش هاي بي دردي، ممکن است با عوارض کم تري همراه باشد. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير روش ترکيبي نخاعي ـ اپيدورال بر پيشرفت زايمان و بررسي عوارض آن است.
روش ها: در اين کارآزمايي باليني تصادفي، ۲۲۰ خانم باردار که شرايط انجام زايمان طبيعي را دارا بودند، در مرحله فعال زايمان، به طور تصادفي در دو گروه بي حسي نخاعي- اپيدورال و گروه شاهد با درد طبيعي زايمان، قرار گرفتند.
چگونگي پيشرفت زايمان، لزوم انجام سزارين و بعضي عوارض مادري و جنيني در دو گروه، بررسي و ثبت گرديد.
براي مقايسه دو گروه، از آزمون مجذور کاي و آزمون تي استفاده شد.
يافته ها: نياز به عمل سزارين در گروه زايمان با درد طبيعي، بيشتر (۱/۹%) و در گروه زايمان بي درد، کم تر (۶/۳%) بود اما اين تفاوت از نظر آماري معنادار نبود. مرحله دوم طولاني شده زايمان، سردرد و هيپرترمي بعد از زايمان در گروه زايمان بي درد، به طور معنادار بيشتر بود.
نتيجه گيري: در اين مطالعه، به کارگيري روش بي حسي ترکيبي نخاعي- اپيدورال، باعث کاهش سزارين شد. اين روش، عوارض مادري سردرد و هيپرترمي بعد از زايمان را افزايش داد. با توجه به کم بودن عوارض، به نظر مي رسد به کارگيري اين روش، براي بي دردي در زايمان طبيعي، موثر و مفيد باشد.