مقاله عوارض طولاني مدت ريوي در قربانيان سلاح هاي شيميايي کردستان عراق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله طب نظامي از صفحه ۳۷ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: عوارض طولاني مدت ريوي در قربانيان سلاح هاي شيميايي کردستان عراق
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلاح هاي شيميايي
مقاله عوارض طولاني مدت ريوي
مقاله کردستان عراق
مقاله گاز خردل
مقاله حلبچه
مقاله تست تنفسي ريه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي پور زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: نادري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني هرندي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: عراق در سال هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ حملات شيميايي متعددي روي افراد غيرنظامي مناطق شمال غربي ايران و عراق داشته است. هدف از اين مطالعه، بررسي عوارض طولاني مدت ريوي در مصدومان شيميايي غيرنظامي در منطقه کردستان عراق بود.
روش ها: اين مطالعه مقطعي-توصيفي در سال ۱۳۸۷ روي مصدومان شيميايي کرد عراقي که فراخوان عمومي شدند، انجام شد و ۴۷۹ فرد واجد شرايط به روش سرشماري انتخاب و وارد مطاله شدند. سپس مراجعين مورد معاينه قرار گرفتند و اسپيرومتري و اسکن ريوي شدند. وجود تاول پوستي پس از حادثه ملاک تشخيصي تماس با گاز خردل در نظر گرفته شد. بر اين اساس افراد مورد مطالعه به دو گروه مصدومان با علامت تاول و مصدومان بدون علامت تاول تقسيم شدند. نتايج به دست آمده به کمک نرم افزار SPSS 16 با آزمون کولموگروف-اسميرنف، آزمون هاي T مستقل، مجذور کاي، دقيق فيشر و رگرسيون چندمتغيره در دو گروه مقايسه شدند.
يافته ها: از مجموع ۴۷۹ نفر، ۴۵٫۷% مرد و ۵۴٫۳% زن و متوسط سني ۱۳٫۷±۴۳٫۱ بود. ۱۵٫۲% بيماران اسپيرومتري غيرطبيعي و ۴۶٫۶% آنها احتباس هوايي در اسکن ريوي داشتند که بين گروه هاي با تاول (۲۸۷ نفر) و بدون تاول تفاوت معني دار وجود نداشت، هرچند گروه با تاول علايم تنفسي بدتر و عملکرد ريوي پايين تري به ويژه در بين ساکنين حلبچه داشتند.
نتيجه گيري: مصدومين شيميايي عراق دچار عوارض ريوي با درجه شديد هستند که مي تواند به دليل نبود آموزش هاي لازم پيشگيري براي کاهش تماس با عوامل شيميايي و درمان هاي فوري پس از حادثه باشد.