مقاله عوارض و مرگ و مير پس از اندآرترکتومي شريان کاروتيد در بيماران دچار تنگي کاروتيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۴۹ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: عوارض و مرگ و مير پس از اندآرترکتومي شريان کاروتيد در بيماران دچار تنگي کاروتيد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندآرترکتومي کاروتيد
مقاله تنگي کاروتيد
مقاله عوارض پس از عمل جراحي
مقاله ميزان مرگ و مير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رودباري سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زاده چابک شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: ريماز سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: انسداد در ابتداي شريان کاروتيد داخلي شايع ترين علت حوادث عروقي مغز است. در صورت انتخاب صحيح بيماران، مي توان اندآرترکتومي شريان کاروتيد را با در نظر گرفتن عوارض و مرگ و مير قابل قبول براي پيشگيري از عوارض عروقي مغز بکار برد. با توجه به وابستگي اين عوارض به امکانات و تجربه در بخش جراحي، بايد اين بخش ها از نظر صلاحيت و ميزان عوارض مرتبط با انجام اين نوع عمل ارزيابي شوند.
هدف: بررسي عوارض و مرگ و مير پس از اندآرترکتومي شريان کاروتيد در بيماران دچار تنگي کاروتيد در بخش جراحي بيمارستان رازي رشت از اول مهرماه ۱۳۸۵ تا پايان سال۱۳۸۸ .
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي ۵۱ بيمار تحت عمل جراحي اندآرترکتومي شريان کاروتيد مراجعه کننده به بخش جراحي بيمارستان رازي رشت مورد بررسي قرار گرفتند. افراد پس از ترخيص تا يک ماه بعد مورد پيگيري قرار گرفته، عوارض و مرگ و مير پس از اندآرترکتومي کاروتيد بيماران در مدت بستري و تا يک ماه پس از آن ثبت گرديد.
نتايج: ميانگين سني بيماران ۶۶٫۶۹ با انحراف معيار ۱۰٫۳۳ بود. ۳۵ نفر مرد و ۱۶ نفر زن بودند. در ۲۵ بيمار کاروتيد چپ و در ۲۶ بيمار کاروتيد راست مورد عمل قرار گرفت. مرگ و مير ۱ مورد(%۱٫۹۶) ، عارضه در بيماران بدون علامت يک مورد(%۱٫۹۶) ، عارضه در بيماران با Transient Ischemic Attack يک مورد و در بيماران دچار Cerebro Vascular Accident صفر بوده است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده ميزان مرگ و مير پس از جراحي اندآرترکتومي کاروتيد در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي گيلان در مقايسه با NASCET قابل قبول است. براي ارزيابي کيفيت جراحي اين مراکز نتايج جراحي بايد تحليل و ثبت شود.