براي رسيدن به توسعه پايدار، پنج زيرمجموعه منابع ،محيط ، جمعيت ، اقتصاد واجتماع نقش دارند. منابع به دليل محدوديت ،عامل مهمي به شمارميروند ومحيط بخش مهمي از اين سيستم رابه خود اختصاص مي دهد وحفاظت ازآن ،شرط اصلي توسعه پايدار است .

از جمله راههاي کسب اطلاعات از محيط ،بکارگيري فناوري سنجش ازدور وتلفيق آن باسامانه اطلاعات جغرافيايي و ژيوماتيک است .ماهواره ها مي تواننداطلاعاتي در چند بعد،چند مقياس و چند طيف تهيه کنندکه اين ويژگي ها به اهميت ونقش آنها مي افزايد.

با استفاده ازفناوري سنجش از دور،مي توان باهزينه و زمان کمتر،طيف وسيعي از پروژه هارا درسطح جهاني ،منطقه اي ،ملي،استاني ومحلي به نتيجه رساند.علاوه براين ،امکان مطالعات تغييرات وپايش پديده هاي زميني رابه خوبي فراهم ساخت .

مطالعات پايش هاي بيابان زايي،تخريب سيلاب ،خشکسالي،تغيرات آب درياها و درياچه ها،آلودگي هاي هاي آب وخاک و هوا،تغييرات شهرهاومناطق مسکوني،به عنوان ابزارهاي مديريت دقيق مطرح است که بااطلاعات ماهواره اي،انجام بسياري ازاين مطالعات مقدورميشود.خلاصه آنکه بااستفاده از داده هاي ماهواره اي،بسياري ازتغييرات مکاني وزماني به تصوير کشيده شده است ؛اين موضوع به شناخت بهترمحيط ودر نهايت مديريت پايدار و توسعه آن منجر مي شود.[ ٨]

عوامل مختلفي بر فرآيند توليد تاثير گذار مي باشند ودر اين بين تاثير عوامل  جوي بويژه درمناطق  خشک  ونيمه  خشک کشوراز اهميت و ويژگي خاصي برخوردار ميباشد بطوريکه  پديده کم باراني وخشکسالي  بويژه طي  بعضي سالهاي  برنامه دوم وسوم مشکلاتي را براي تحقق  اهداف برنامه به بخش کشاورزي  وبخصوص زير بخش زراعت  تحميل نموده  است .ديدسيستماتيک که از طريق سنجش از دوره فراهم ميگردد ،از نظر فني روش مناسبي براي مطالعه منابع آب و خاک و همچنين شناسايي مناطق زراعي بوده و روشي مناسب براي شناسايي و محدوديتها  ومسائل اکولوژيکي در سطوح مختلف و برنامه ها مي باشد.[ ٧]