سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالحمید مدرس – عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
مجید آرزومند – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ) (MBA از دانشگاه صنعتی شریف
مصطفی بهشتی سرشت – دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ) – (MBA دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تاکنون تلاشهای وسیع ولی پراکندهای بر روی عوامل » موفقیت و شکست « پروژههای توسعه محصول جدید انجام شده است . در این تلاشها، » سازماندهی تیم توسعه محصول « در کنار دیگر عوامل مانند استراتژی محصول، توانمندی مالی، توانمندی فنی، مدیریت ارشد و … به عنوان یک عامل تاثیرگذار در موفقیت و شکست پروژههای توسعه محصول عنوان شده است . با این حال کمتر تحقیقی در مورد چگونگی سازماندهی تیم توسعه محصول برای نیل به اهداف خود انجام گرفته است . در این مقاله ضمن بررسی عواملی که در بستر سازمانی تیم توسعه محصول، موفقیت آن را تضمین مینمایند، با تشریح دو عامل مهم در سازماندهی تیم توسعه محصول یعنی » استراتژی توسعهمحصول « و » ویژگیهای سازمانی « ، مقدمات و پیشنیازهای لازم جهت سازماندهی تیم توسعه محصول را بیان می – کنیم .