سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش آموزش معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ایلقار ستاری رئوف – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

فراگیر و چند وجهی بودن معماری، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر تمامی امورجامعه و نیز فرهنگ حاکم بر ان اهمیت موضوع را مشخص می کند بالا خص این که معماری حاکم بر کشور روز به روز به زوال و نابودی می گراید نشان میدهد که آموزش د ردانشکده های معماری دچار نقص است و وظیفه ی خطیر خود را به خوبی ایفا نمی کند. با توجه به حساسیت امر، لزوم پرداخت به مشکل آموزش معماری به خوبی قابل مشاهده است دریک دهه ی اخیر مقوله ی آموزش معماری مورد توجه خاص محافل دانشگاهی کشور در رشته ی معماری قرار گرفته و پژوهشهای زیادی دراین باب از سوی جامعه معماری انجام پذیرفته است ایجاد تحولی بنیادین را در نظام آموزش معماری، برپایه ی دستاوردهایی که دراین حوزه وجود دارند و نیز تحلیل تجربیات گذشته با توجه به درک مناسب از خ صوصیات رشته ی معماری و تفاوت آن با سایر رشته ها می توان سرآغازی برای ایجاد فضایی نوین در آموزش معماری دانست. دراین رساتا برای اینکه بدانیم مشکل معماری چیست و چگونه باید به حل آن پرداخت لازم است ابتدا تعریفی روشن از معماری ارائه دهیم تا بتوان رویکرد های جامعه ی حاضر را با آن تطبیق داده و نتیجه گیری نمود. بنابراین این مقاله سعی داد با تعریف معماری از دیدگاه های متفاوت، تعریفی واحد از معنای معماری و آموزش آن ارائه کند. سپس با بررسی وضع موجود سیستم معماری درایران و مشکلات مربوطه به تعیین اهدافی مشخص برای دانشکده ی معماری و سیاستهای کلی برای دستیابی به این اهداف بپردازد سرانجام با تدوین سیاستهای کلی راهکارهایی دراین زمینه ارائه دهد تا شاید بتواند در جهت رفع نواقص سیستم آموزش معماری کشورمان گامی مثبت بردارد