مقاله عوامل اجتماعي موثر بر ميزان اعتماد اجتماعي در بين اعضاي هيات علمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۸۹ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعي موثر بر ميزان اعتماد اجتماعي در بين اعضاي هيات علمي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله سنت گرايي
مقاله پايگاه اجتماعي
مقاله الگوسازي معادلات ساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفاشي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: آزاده نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با عنوان «بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان اعتماد اجتماعي در بين اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن در سال ۸۹ – ۱۳۸۸» است. هدف اين پژوهش شناخت عوامل تاثير گذار بر ميزان اعتماد اجتماعي در بين اعضاي هيات علمي و دستيابي به يک الگوي نظري تحليلي مي باشد که با استعانت از نظريه هاي مرتبط، عوامل مهم و اثر گذار مورد بررسي قرار مي گيرد.
پژوهش حاضر با طرح پرسشهايي، به تحليل و تبيين موضوع پژوهش پرداخته است. روش تحقيق اين پژوهش، پيمايشي و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه مورد مطالعه ۱۸۰ نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن هستند که با روش نمونه گيري خوشه اي و در نهايت با استفاده از روش تصادفي ساده انتخاب شده اند. براي آزمون مدل نظري تحقيق از نرم افزار ليزرل استفاده شده است. نتايج اين پژوهش بر وجود يک الگوي رابطه آماري مستقيم بين متغير هاي مستقل و متغير وابسته حکايت دارد. به عبارت ديگر رابطه معني داري و مستقيم بين متغير هاي مستقل شامل سنت گرايي، تحصيلات و درآمد با متغير وابسته ميزان اعتماد اجتماعي وجود دارد.
همچنين نتايج الگو سازي معادلات ساختاري حکايت از رابطه بين متغير هاي مستقل و متغير وابسته است، که با توجه به شاخصهاي الگو سازي مي توان استدلال کرد که مدلهاي ارایه شده از برازش خوبي برخوردار بوده و انطباق مطلوبي بين مدل به تصوير درآمده و يا مدل ساختاري شده با داده هاي تجربي فراهم گرديده است به عبارت بهتر متغيرهاي فوق صلاحيت لازم را جهت استفاده در قالب يک مدل نهايي پژوهش را دارند.