مقاله عوامل اجتماعي موثر بر هويت دانشگاهي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۷۵ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعي موثر بر هويت دانشگاهي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت دانشگاهی
مقاله فرهنگ دانشگاهی
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله انگیزه های تحصیلی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي سرابي علي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دغدغه اصلي اين مقاله سنجش ميزان هويت دانشگاهي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي و کاوش در خصوص عوامل اجتماعي موثر بر آن مي باشد. اساس نظري سنجش هويت دانشگاهي دانشجويان، مبتني بر نظريه ديالکتيک دروني – بروني شناسايي ريچارد جنکينز که تلفيقي از انديشه ‌هاي کولي، ميد، گافمن، مارکس و بورديو است، مي باشد. با تکيه بر چهارچوب نظري مذکور متغيرهايي نظير فرهنگ دانشگاهي (شامل فرهنگ آموزش، فرهنگ يادگيري، فرهنگ سازماني و مديريت، و خرده فرهنگ هاي دانشجويي)، سرمايه فرهنگي (شامل سرمايه فرهنگي تجسم يافته، عيني شده، نهادينه) و انگيزه هاي تحصيلي به عنوان عوامل موثر بر هويت دانشگاهي تشخيص داده شدند. طرح پژوهش «غيرآزمايشي از نوع پيمايش» بود. جامعه آماري شامل کليه دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي در چهار واحد رودهن، شهريار – شهرقدس، کرج و ورامين – پيشوا بود. با استفاده از فرمول تعيين حجم نمونه کوکران و با در نظرگرفتن پارامترهاي دخيل در محاسبه آن، تعداد نمونه در حدود ۳۸۰ نفر تعيين شد که در تحقيقات اصلي ۳۵۱ نفر از آنان در پژوهش مشارکت کردند. روش نمونه گيري «طبقه اي نامتناسب با حجم» بود. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که براي سنجش چهار متغير اصلي طراحي شد. اعتبار پرسشنامه از طريق روش «اعتبار محتوايي» محرز گرديد. پايايي پرسشنامه ها از طريق روش «پايايي همساني دروني» بدست آمد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از برنامه هاي رايانه اي SPSS 12 و LISREL 8.5 از طريق فنون جدول سازي، نموداربندي، و محاسبه شاخصهاي آماري (پارامتري يا ناپارمتري) انجام شد. طبق نتايج سه متغير سرمايه فرهنگي، فرهنگ دانشگاهي و انگيزه هاي تحصيلي، با همديگر، به طور معني داري تغييرات در هويت دانشگاهي را تبيين مي کنند. در اين بين، ابتدا فرهنگ دانشگاهي و بعد سرمايه فرهنگي اهميت بيشتري در تبيين هويت دانشگاهي داشته و انگيزه هاي تحصيلي دانشجويان تاثير قابل تعميمي بر هويت دانشگاهي ندارد.