سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محسن معصوم زاده – پژوهشکده مطالعات و تحقیقات فناوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

پیش بینی فناوری نقطه شروع برنامه ریزی است و به عنوان یک ابزار مدیریتی به حساب می آید. پیش بینی بهطور مستقیم با آینده مرتبط است. هدف از آن ارائه اطلاعات به مدیریت فناوری است، همچنین پیش بینیتلاش دارد تا امکان بیان وضعیت آتی و یا شرایطی را که بر آن اثر خواهد گذاشت، مشخص نماید. در این مقالهمعیارهایی برای یک پیش بینی مناسب و همچنین فرایند پیش بینی در چارچوب نهاده ها، متدهای پیش بینیو ستانده ها ارائه خواهد شد. در خاتمه به چهار مورد از متدهایی که در پیش بینی فناوری دارای اهمیت استاشاره خواهد شد.