مقاله عوامل استرس زا و متغيرهاي مرتبط با آنها در كاركنان نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۱۳ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: عوامل استرس زا و متغيرهاي مرتبط با آنها در كاركنان نظامي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله کارکنان نظامي
مقاله عوامل استرس زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادمرزآبادي اسفنديار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: استرس از پديده هايي است كه ميزان يا شدت آن به تناسب محيط و موقعيت هاي مختلف متفاوت است، به طوري كه ميزان استرس در محيط هاي داراي شرايط كاري دشوار يا آب و هواي نامساعد افزايش پيدا مي كند. اين مطالعه با هدف بررسي و رتبه بندي عوامل استرس زا و همچنين بررسي ميزان همبستگي عوامل استرس زا با متغيرهاي جمعيت شناختي گروهي از كاركنان نظامي انجام شد.
روش ها: اين مطالعه توصيفي – همبستگي در گروهي از نيروهاي نظامي مستقر در يكي از مناطق ايران انجام شد. ۷۶۶ نفر از اين نيروها به روش خوشه اي مبتني بر سهم انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسش نامه محقق ساخته و پرسش نامه اطلاعات دموگرافيك بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 11 و آزمون هاي آماري همبستگي، تحليل واريانس و شفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: بين متغيرهاي محيطي و جمعيت شناختي با استرس رابطه معني دار وجود داشت. در رتبه بندي عوامل اصلي استرس زا، بالاترين رتبه مربوط به وضعيت درجه حرارت، كمبود پزشكان متخصص و حاذق و درمانگاه هاي مناسب بود. رابطه شدت استرس با سن و ميزان تحصيلات معني دار نبود، ولي بين سابقه كار و ميزان استرس هاي رواني تفاوت معني داري مشاهده شد.
نتيجه گيري: متغيرهاي محيطي و جمعيت شناختي بر ميزان استرس كاركنان نظامي موثر است. مشكلات منطقه اي يا وابسته به شرايط اقليمي و جغرافيايي، مهم ترين عامل استرس زا در كاركنان نظامي هستند.