سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد کردزنگنه –

چکیده:

تاکنون مسایل و عوامل مربوط به زلزله از دریچه حرکت قاره ها- فوران آتشفشان ها و کوهزایی و غیره بررسی می شد و میزان قدرت هر زمین لرزه براساس ریشتر بیان می شد. اما با تحقیقات و مطالعات و نشان ههایی که در طبیعت وجود دارد و آمار جمع آوری شده به این نتایج مهم دست یافتم: الف) زمین با عملکرد حرکات قاره ها- فوران آتشفشان ها و کوهزایی می خواهد به حالت تعادل و توزیع مناسب و زنی در سطح خود برسد تا حرکت دورانی یکنواخت و هارمونیکی داشته باشد اما عواملی که مانند عوامل انسانی و فرسایش در رسوب گذاری و تغییرات نیروی جاذبه بین خورشید و زمین، هی چگاه به تعادل کامل نمی رسد و همواره احتمال وقوع زلزله میباشد. ب) اوج نوسانات و زمین لرزه ها در اوایل و اواخر فصل بهار و پاییز است ولی بیشترین و کمترین فاصله زمین تا خورشید که نتیجه آن تغییرات نیروی گریز از مرکز سطح زمین و نیروی جاذبه وزنی زمین می باشد. جرم با توجه به تحقیقات در مورد نتایج فوق می توان از نمودار تغییرات وزنی و تغییرات
لرزه ای موسسات لرزه نگاری و یک تفسیر صحیح زمان وقوع زلزله را تا حدودی تخمین زد (همانند پیش بینی وضعیت آب وهوا) و همچنین چون اکثر زلزله های مخرب در دو زمان فوق صورت می گیرد پس می بایست از نظر ایمنی بیشتر وقت و دقت را در این دو زمان قرار داد (طبق چارت کاری ضمیمه).د) با تغییرات دو نوع آرماتوربندی و بتن و الهام گرفتن از طبیعت می توان اثر زمین لرزه ها را کاهش داد (طراحی شده توسط اینجانب). ج) ساخت و نصب دستگاه های پیش بینی زلزله طراحی شده توسط اینجانب در شهرها و ارایه یک دفترچه زمین شناختی مناطق موردنظر توسط زمین شناس ان مانند دفترچه محاسباتی مهندسین ساختمان و عمران به طوری که به راحتی به دست مخاطبین رسیده و اصول آن توسط شهرداری ها کاملا قبل از ایجاد بنا رعایت شود، جهت را ههای پی شگیری و کاهش صدمات زمین لرزه. در نهایت محور مطالعات و تحقیقات بنده در خصوص نقش عوامل انسانی- فرسایشی- رسوب گذاری سرعت حرکت زمین به دور خود و خورشید تغییرات جاذبه نیوتنی بین زمین و خورشید – تغییرات نیروی جاذبه وزنی روی زمین و نیروی گریز از مرکز – تغییرات وزن ظاهری اجسام و آمار زمان وقوع زلزله می باشد و ضمنا از واحد نیوتن به جای واحد ریشتر برای اولی ن بار در محاسبات تعریف قدرت زمینلرزه استفاده شده است.