سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

حاتم حسینی – دانشجوی دوره دکتری جمعیت شناسی و عضو هیات علم گروه علوم اجتماعی دانشگ

چکیده:

امروزه علی رغم کاهش سطح باروری و همگرایی رفتارهای باروری در استانهای کشور، مناطق روستایی استان کردستان سطوح باروری متفاوتی از مناطق شهری را تجربه میکنند. هدف از این بررسی تبیین اختلاف در سطح باروری زنان ساکن در مناطق روستایی شهرستان قروه است. روش تحقیق پیمایشی و ازتکنیک پرسشنامه همراه با مصاحبه برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جمعیت آماری زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله ی ازدواج کرده در مناطق روستایی شهرستان قروه است که تا زمان بررسی، تابستان ۱۳۸۱ دست کم یک بچه زنده به دنیا آورده اند. فرضیه ی اصلی در بررسی حاضر این است که با توجه به روند مدرنیزاسیون و همگرایی رفتارهای باروری در استانهای مختلف کشور اختلاف در سطح باروری مادران مورد بررسی را بایستی در عوامل و زمینه های جمعیت شناختی جستجو نمود. مهمترین نتیجه به دست آمده در تحلیل دو متغیره این بود که متغیر مذهب، شیعه و سنی تأثیر معنی داری برسطح باروری زنان مورد بررسی نداشته است. تحلیل رگرسیونی داده های گویای آن است که متغیرهای جمعیت شناختی تقریباً همان اثری را در تغییرات کسر برتری متغیروابسته دارند که مجموعه متغیرهای مورد بررسی، عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیت شناختی، داشتند.