سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامرضا خاکیان دهکردی – کارشناس هواشناسی کشاورزی شهرکرد، کارشناس هواشناسی کشاورزی شهرکرد – کا
لیلا امینی – کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی اصفهان، کارشناس هواشناسی کشاورزی شه

چکیده:

از عوامل دخیل درسمپاشی بهینه درمناطق هدف، شرایط آب و هوایی می باشد . مهمترین این پارامترهاباد،رطوبت نسبی ،دما و بارندگی است . سمت وسرعت بادوآشفتگی هواباعث نایکنواختی ته نشینی سموم کشاورزی برروی منطقه عمل گشته و باید هنگام سمپاشی بادرنظرگرفتن ارتفاع هواپیما اززمین وپروفیل عمودی بادمد نظر قرار گیرد . رطوبت هوابرمقدارآب تبخیرشده ازقطره افشانه درمسیرهواپیما تا زمین اثرمی گذارد . کمبود رطوبت نسبی هوا باعث بخارشدن آب قطره پس خروج ازافشانه پاش هواپیماوکوچک شدن آن می کردد این پدیده به کاهش سرعت سقوط قطره وشانس قطره برای ماندن درفضاوجابجائی باجریانات هوا و عدم رسیدن به منطقه هدف می گردد . دمای بالا همانندکاهش رطوبت سرعت تبخیرآب افشانه رازیادمی کند . با توجه به این نکته که دما با افزایش
ارتفاع ازسطح زمین درلایه تروپسفرکم میشود هنگام سمپاشی محاسبات ارتفاع پرواز هواپیما بسیارمهم است . در این مقاله سعی گشت برطبق پیش بینی پدیده های جوی راهکاری مناسب جهت جلوگیری از سمپاشی نامناسب و اتلاف وقت و هزینه ارائه گردد