سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علیرضا علی احمدی –
علی اصغر توفیق –
عشرت اخوین –

چکیده:

برای سیاست گذاری پیرامون فعالیت های تحقیق و توسعه، شناسایی و اولویت بندی فعالیت های موثر در گسترش و ارتقاء فعالیت های تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی کشور ضرورت دارد.
عوامل دخیل در فعالیت تحقیق و توسعه صنعتی را به اشکال مختلف می توام تقسیم بندی نمود، از جمله عوامل برون سازمانی(که در سطح فراملی، ملی و در سطح صنعت و محیط عمومیحاکم بر سازمان ها موثرند) وعوامل درون سازمانی دخیل در محیطدرومی سازمان و عوامل موثر در واحدهای تحقیق و توسعه که ما در این مقاله به تفصیل در مورد نتایج بررسی پیرامون عوامل برون سازمانی به بررسی خواهیم پرداخت.
برای شناسایی عوامل با مرور ادبیات موضوع و مطالعه منابع قابل دسترس، فهرست عوامل قابل اعتناشناسایی گردیده و با استفاده از نقطه نظرات کارشناسی پرسشنامه تنظیم گردیده و با استفاده از روش های تحقیق توصیفی و پیمایشی نقطه نظرات دست اندرکاران واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های تولیدی کشور کسب گردیده و عوامل اولویت دار رتبه بندی گردید ه اند. بدین منظور از روش های مختلف تجزیه و تحلیل های آماری از جمله روش تجزیه به عوامل برای دسته بندی عوامل اولویت دار استفاده گردیده است.
نتیجه این بررسی ها به صورتعوامل اولویت دار درجه ۱، ۲، ۳ و ۴ مشخص گردیده و اولویت پاره ای از عوامل نیز مورد تایید واقع نشده اند.