مقاله عوامل بازدارنده استفاده از فناوري اطلاعات از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته هاي کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۶ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: عوامل بازدارنده استفاده از فناوري اطلاعات از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته هاي کشاورزي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات
مقاله عوامل بازدارنده
مقاله ديدگاه
مقاله دانشجويان تحصيلات تکميلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورآتشي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: موحدمحمدي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوري اطلاعات يکي از ضروري ترين و کارآمدترين وسايل زندگي روزمره بشر محسوب مي شود. تحقيق حاضر به منظور بررسي عوامل بازدارنده استفاده از فناوري اطلاعات از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلي رشته هاي کشاورزي ارايه گرديده است. اين تحقيق از نوع توصيفي- همبستگي مي باشد که با استفاده از فن پيمايش انجام شده است. جامعه آماري تحقيق شامل دانشجويان تحصيلات تکميلي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران در سال تحصيلي ۸۵-۱۳۸۴ بود ( (N=709که ۹۱ نفر از آن ها به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. ابزار اصلي تحقيق حاضر پرسشنامه بود که روايي آن با نظرخواهي از تعدادي از اساتيد و دانشجويان به دست آمد. آزمون مقدماتي براي به دست آوردن پايايي پرسشنامه انجام گرفت و ضريب آلفاي محاسبه شده بين ۸۱/۰ تا ۹۳/۰ به دست آمد. يافته هاي تحقيق نشان داد که از ديدگاه دانشجويان، هزينه بر بودن اشتراک و استفاده از اينترنت با ميانگين ۵۰/۶ و انحراف معيار ۰۷/۳ در اولويت اول عوامل اقتصادي بازدارنده، عدم تسلط به زبان انگليسي با ميانگين ۴۶/۵ و انحراف معيار ۰۵/۳ در اولويت اول عوامل آموزشي بازدارنده، نداشتن حوصله در استفاده از اينترنت با ميانگين ۱۹/۴ و انحراف معيار ۹۲/۲ در اولويت اول عوامل فردي بازدارنده، قطع و وصل مکرر شبکه با ميانگين ۱۰/۶ و انحراف معيار ۰۵/۳ در اولين اولويت عوامل فني بازدارنده، عدم وجود مرکز رايانه مجهز به امکانات اينترنت در گروه آموزشي با ميانگين ۴۵/۵ و انحراف معيار ۰۳/۳ در اولويت اول عوامل محيطي بازدارنده و عدم اطمينان از دستيابي به اطلاعات مورد نياز از طريق اينترنت با ميانگين ۷۱/۳ و انحراف معيار ۷۹/۲ در اولويت اول عوامل نگرشي بازدارنده قرار دارد.