سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهروز شکوری – مرکزعلوم اگرواکولوژی – باکو

چکیده:

توسعه کشاورزی براساس ازدیاد حاصلخیزی خاک ایجادسیستم عملی تغذیه مناسب گیاهان و تطبیق علمی کودها و سموم امکان پذیر است درتقویت حاصلخیزی زمینهای زراعی غیرازکودهای شیمیایی عوامل بیولوژیک هم بسیار موثر می باشند یکی ازمشکلات کشاورزی ایران تنظیم پایه های بیولوژیکی ازدیاد حاصلخیزی خاکها می باشد موادشیمیایی کودها و سموم اهمیت زیادی درازدیاد محصول کشاورزی و تقویت حاصلخیزی خاکها دارند ولی باعث الودگی محیط زیست هم میگردند که پیامدهای بسیارمضری را دربردارند تطبیق علمی شیوه های بیولوژیکی هم باعث ازدیاد محصولات کشاورزی میگردد وهم درجه حاصلخیزی زمینهای زیرکشت را بالا می برد حاصلخیزی خاکها دردرازمدت تحت تاثیرعوامل طبیعی پیچیده به عمل می آید دربین این عوامل فعالیت میکروبیولوژیکی خاکها ازاهمیت زیادی برخوردار است درشرایط کشاورزی انتانسیو تطبیق کودهای شیمیایی سموم سیستم تناوبهای اختصاصی اصلاح خاک و غیره تاثیر بزرگی درخاک می گذارند وباعث تغییر شرایط موجو داکولوژیکی میگردند این تغییرات اکولوژیکی تاثیر بزرگی درفعالیت وتجمع میکروارگانیزمها وبطور کلی درفعالیت بیولوژیکی خاک می گذارد سوزاندن بقایای گیاهی درمزارع به منظور استفاده مجدد آنها برای کشت یکی ازحوادث ناگوار برای محیط زیست می باشد بطوریکه سوزاندن بقایای گیاهی تمام موجودات زنده درخاک را ازبین می برد درحالیکه این موجودات درانجام فرایندهای عظیمی موثرهستند. میکروارگانیزمها فرایند تولید هوموس وفعالیت انزیمی بیولوژیکی جذب ازت مولکولی ازفضا و تبدیل آن به ازت بیولوژیک و دهها فرایند دیگر را اداره می کند کرمهای خاکی و سایرموجودات درتولید خاک تاثیر زیادی دارند تمام این موجودات به مقدارزیادی انرژی خورشیدی رادربدنه خودمتمرکز کرده به انرژی بیولوژیکی تبدیل مینمایند و آنها را درفرایندهای بیوشیمیایی مصرف مینمایند .