سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید محمودرضا الهیاری – مربی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شیراز، بلوار چمران، مجتمع هوادریا
بهادر سرانجام – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شیراز، بلوار چمران، مجتمع هوادریا
ایرج رجبی – مربی گروه شناورهای اثر سطحی

چکیده:

روابط لازم جهت تبدیل تغییر ولتاژ به کرنش بدست آمده است. با استفاده از روابط حاصل نشان داده شد کرنش سنج تمام پل انتخابی جهت بارگذاری دوجهته مناسب نیست و تنها می تواند در بارگذاری های یک جهته مورد استفاده قرار گیرد. با یک ابتکار و ایجاد تغییرات در کرنش سنج، نتایج مورد لزوم حاصل شد و کرنش سنج در یک بارگذاری دوجهته مورد استفاده قرار گرفت. در استنتاج از روابط حاصله و اثبات آنها با آزمایش، نتایج بسیار جالب و ارزشمندی حاصل شد. با ایجاد این تغییر (تبدیل کرنش سنج تمام پل به یک چهارم پل)، تفاوتی در gage factor حاصل نگردیده و gage factor کرنش سنج یک چهارم پل حاصل با gage factor کرنش سنج تمام پل اولیه، دقیقاً برابر است. علاوه بر آن نشان داده شد دو کرنش سنج یک چهارم پل مختلف حاصله از کرنش سنج تمام پل که مقاومت آنها تفاوت زیادی دارند، رفتار یکسانی داشته و factor gage آنها با یکدیگر برابر است علی رغم اینکه یکی از کرنش سنج ها در حالت بی بار نیز ولتاژ خروجی اش صفر نشد. در نتیجه تنها تغییر ولتاژ خروجی کرنش سنج عامل تعیین کننده در تعیین کرنش است و ولتاژ اولیه می تواند به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و از ولتاژ نهایی جهت محاسبه تغییر ولتاژ کسر گردد.