مقاله عوامل تاثيرگذار بر تمايل به مشارکت کشاورزان گندم کار در برنامه يارانه سبز براي پذيرش و بکارگيري عمليات حفاظتي خاک (مطالعه موردي استان خراسان رضوي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در اقتصاد و توسعه كشاورزي (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۵۹ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: عوامل تاثيرگذار بر تمايل به مشارکت کشاورزان گندم کار در برنامه يارانه سبز براي پذيرش و بکارگيري عمليات حفاظتي خاک (مطالعه موردي استان خراسان رضوي)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسايش خاک
مقاله خدمات ترويجي
مقاله سياست حفاظتي
مقاله الگوي لاجيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كهنسال محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله عوامل تاثيرگذار بر تمايل به مشارکت کشاورزان در برنامه يارانه سبز براي پذيرش و بکارگيري عمليات حفاظتي خاک با استفاده از داده هاي مقطع زماني مربوط به ۱۷۵ كشاورز گندم كار استان خراسان رضوي در سال ۱۳۸۶ و بكارگيري الگوي لاجيت مورد بررسي قرار گرفت. نتايج مطالعه نشان داد كه متغيرهاي درآمد خانوار، شيب اراضي، اعتبارات موردنياز براي حفاظت خاک در سطح مزرعه، آگاهي کشاورزان از اثرات حفاظت خاک و نسبت اراضي شيبدار به کل سطح زير کشت بر احتمال مشارکت کشاورزان در برنامه يارانه سبز عمليات حفاظتي خاک تاثير مثبت و تجربه حفاظت خاک تاثير منفي دارد. با توجه به يافته هاي مطالعه اطلاع رساني در حوزه اثرات حفاظت خاک، جهت گيري برنامه به سمت کشاورزان کوچک از طريق طولاني کردن دوره بازپرداخت و کمک هاي بلاعوض، هدف گيري اوليه اراضي با شيب بالاتر، تلاش براي افزايش درآمد کشاورزان از طريق فعاليت هاي جنبي با هدف ايجاد انگيزه براي دريافت اعتبارت يارانه اي حفاظت خاک و توجه جدي به اعتبارات موردنياز براي حفاظت خاک در سطح مزرعه به عنوان پيشنهاد ارايه شده است.