مقاله عوامل تاثيرگذار بر رفتار اخلاقي کارکنان در سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در توسعه انساني پليس از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: عوامل تاثيرگذار بر رفتار اخلاقي کارکنان در سازمان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار اخلاقي
مقاله اخلاق اداري
مقاله اخلاق
مقاله سلامت اداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تولايي روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف شناسايي عوامل تاثيرگذار بر رفتار اخلاقي انسان ها به عنوان كارمند در سازمان ها انجام شده است. اين مقاله از نوع تحقيقات توسعه بوده اي و روش انجام آن پيمايشي و روش گردآوري اطلاعات مطالعات كتابخانه اي مي باشد. هم چنين ابزار گردآوري اطلاعات فيش برداري بوده است.
به طور كلي اخلاقيات در سازمان ها به عنوان سيستمي از ارزش ها، بايدها و نبايدها تعريف مي شود كه بر اساس آن نيك و بدهاي سازمان مشخص و عمل بد از خوب متمايز مي شود. به طور كلي انسان ها در بعد فردي و شخصيتي داراي ويژگي هاي خاص اخلاقي هستند كه پندار، گفتار و رفتار آن ها را شكل مي دهد. ممكن است همين افراد وقتي در يك جايگاه و پست سازماني قرار مي گيرند عواملي موجب شود كه پندار، گفتار و رفتار متفاوتي از بُعد فردي از آن ها سر بزند كه اين ويژگي هاي انساني بر روي ميزان كارآيي و اثر بخشي سازمان تاثير بگذارد. از طرفي اخلاقي بودن يا نبودن رفتارها و عملكرد مي تواند موجب بروز پيامدهاي مثبت يا منفي در سطح سازمان گردد.
لذا در تحقيق حاضر به منظور شناسايي عوامل تاثيرگذار بر رفتار اخلاقي كارمندان پس از بيان مساله و ادبيات نظري تحقيق؛ ضرورت و اهميت اخلاق از ديدگاه اسلامي تشريح شده و سپس با بررسي و جمع بندي مدل هاي مختلف در زمينه رفتار اخلاقي در سازمان؛ يك مدل جامع و مفهومي با سه سطح بيروني سازمان؛ داخلي سازمان و فردي ارايه شده و در ادامه اجزاي آن تشريح شده است.