مقاله عوامل تاثيرگذار بر رفتار تغذيه اي زنان کارگر بر پايه «مدل تلفيقي تئوري رفتار برنامه ريزي شده و خودکارآمدي»: يک رويکرد کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در حكيم از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: عوامل تاثيرگذار بر رفتار تغذيه اي زنان کارگر بر پايه «مدل تلفيقي تئوري رفتار برنامه ريزي شده و خودکارآمدي»: يک رويکرد کيفي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار
مقاله تغذيه
مقاله زنان کارگر
مقاله تئوري رفتار برنامه ريزي شده
مقاله خودکارآمدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز زهره
جناب آقای / سرکار خانم: سيمبر معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تغذيه غلط از مهم ترين علل ايجاد بيماري هاي مزمن است که باعث افزايش هزينه درمان، افزايش ساعات مرخصي و در نهايت نيروي کار غيرموثر مي گردد. تحقيق حاضر جهت درک عوامل موثر بر رفتار تغذيه اي زنان کارگر به عنوان پايه اي براي برنامه ريزي هاي آموزشي انجام گرفت.
روش کار: اين مطالعه کيفي بخشي از يک پژوهش تلفيقي متوالي کيفي-کمي در زمينه عوامل موثر بر رفتار تغذيه اي زنان کارگر سنين باروري بر پايه «مدل تلفيقي تئوري رفتار برنامه ريزي شده و خودکارآمدي» مي باشد. در اين تحقيق، نمونه گيري مبتني بر هدف و با حداکثر تنوع از بين زنان کارگر شاغل در کارخانجات شهرک صنعتي عباس آباد پاکدشت صورت گرفت و ۷۰ نفر از زنان کارگر ۲۰ تا ۴۵ ساله با حضور در جلسات بحث گروهي متمرکز، تجارب خود را پيرامون عوامل موثر بر رفتار تغذيه اي زنان کارگر بيان نمودند. سپس تحليل داده ها با روش تحليل محتوا به شيوه قراردادي انجام گرفت.
يافته ها: يافته ها نشان داد که زنان کارگر نگرش نسبتا خوبي در مورد تغذيه سالم دارند. اهميت به نظرات همسر و فرزندان از مهم ترين هنجارهاي ذهني موثر بر تغذيه آنان است. فرهنگ تغذيه اي جامعه و نقش مادر در رفتارهاي تغذيه اي خانواده نيز مورد اشاره قرار گرفت. محدوديت هاي زماني و مکاني از مهم ترين موانع انجام تغذيه سالم قلمداد گرديد. همچنين زنان کارگر از خودکارآمدي کافي در برنامه ريزي براي تغذيه سالم برخوردار نبودند.
نتيجه گيري: رفتارها و عادات زنان کارگر تحت تاثير اطلاعات، فرهنگ غذايي و محدوديت هاي زماني و مکاني مي باشد. از آنجا که زنان کارگر نقش مهمي در ايجاد عادات تغذيه اي خانواده دارند، آموزش آنان مي تواند باعث ارتقا رفتار تغذيه اي خانواده شود.