مقاله عوامل تاثيرگذار بر سرمايه گذاري كشاورزان چغندركار استان خراسان رضوي در زمينه تكنولوژي هاي بهبود خاك زراعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۱۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: عوامل تاثيرگذار بر سرمايه گذاري كشاورزان چغندركار استان خراسان رضوي در زمينه تكنولوژي هاي بهبود خاك زراعي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تكنولوژي هاي بهبود خاك زراعي
مقاله مديريت مزرعه
مقاله پايداري خاك
مقاله پذيرش
مقاله چغندرقند
مقاله كشاورزان چغندركار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرودي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي ميزان سرمايه گذاري كشاورزان چغندركار استان خراسان رضوي در زمينه تكنولوژي هاي بهبود خاك زراعي و تحليل عوامل تاثيرگذار بر اين سرمايه گذاري بود. روش تحقيق، پيمايشي و از نوع توصيفي – همبستگي بود. با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، تعداد ۳۹۵ كشاورز چغندركار از شهرستان هاي سبزوار، تربت حيدريه و تربت جام به طور تصادفي انتخاب گرديدند كه در نهايت، ۹/۹۴% از پرسشنامه ها قابل تجزيه و تحليل بودند. روايي صوري پرسشنامه با کسب نظرات صاحب نظران در دانشگاه و كارشناسان اجرايي به دست آمد. مطالعه پيش آهنگي نيز براي به دست آوردن پايايي ابزار پژوهش انجام شد و ضرايب آلفاي كرونباخ (a) براي قسمت هاي مختلف پرسشنامه بين ۷۱/۰ و ۹۳/۰ محاسبه شد. نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي نشان داد كه بيشترين فراواني با ۲۰۳ نفر (۱/۵۴%) از چغندركاران مورد مطالعه در سطح «نسبتا كم» در زمينه تكنولوژي هاي بهبود خاك در مزارع چغندرکاري سرمايه گذاري كرده اند. بين ميانگين سرمايه گذاري چغندركاران در تكنولوژي هاي بهبود خاك زراعي در رابطه با بكارگيري روش نوين آبياري تحت فشار، آزمايش خاك، مددكار ترويج، نوع نظام بهره برداري و نحوه زراعت چغندرقند، اختلاف معني دار وجود دارد. نتايج حاصل از رگرسيون چندمتغيره مرحله اي نشان داد كه متغيرهاي درآمد سالانه كشاورزي، آزمايش خاك، عمل به رهنمودهاي ترويجي، مهارت چغندركاران در زمينه مديريت خاك زراعي، تماس هاي ترويجي، مشاركت اجتماعي، فاصله واحد چغندركاري تا بخش كشاورزي كارخانه قند و عملكرد چغندرقند به ترتيب به عنوان مهمترين عوامل تاثيرگذار در مجموع توانايي تبيين ۹/۴۷% از تغييرات سرمايه گذاري كشاورزان را در تكنولوژي هاي بهبود خاك زراعي بر عهده داشتند. بر اساس نتايج بدست آمده، پيشنهادهايي براي ارتقاي حيطه هاي رفتاري و نيز سرمايه گذاري کشاورزان چغندرکار در تکنولوژي هاي بهبود خاک زراعي ارايه شده است.