مقاله عوامل تاثيرگذار بر كارآفريني دانشجويان دانشکده هاي كشاورزي استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: عوامل تاثيرگذار بر كارآفريني دانشجويان دانشکده هاي كشاورزي استان تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفريني
مقاله مهارت هاي شغلي
مقاله آموزش کارآفريني
مقاله آموزش عالي کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسيني سيدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور مطالعه عوامل تاثيرگذار بر كارآفريني دانشجويان کشاورزي استان تهران انجام گرفته است. جامعه آماري اين مطالعه شامل ۱۴۲۵ نفر دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد شاغل به تحصيل در سه دانشکده کشاورزي استان تهران در سال تحصيلي ۸۶-۸۷ مي باشند. با بکارگيري روش نمونه گيري طبقه اي، ۲۶۰ نفر بعنوان نمونه مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي بود که روايي آن بوسيله جمعي از متخصصان تاييد گرديد و پايايي آن با محاسبه از طريق ضريب كرونباخ آلفا، ۸۴/۰ برآورد شد. نتايج اين تحقيق در خصوص تاثيرگذاري ۱۵ متغير مورد مطالعه بر كارآفريني دانشجويان نشان داد كه آموزش هاي فوق برنامه مرتبط با مهارت هاي شغلي، روش هاي تدريس خلاق در دانشگاه و محتواي مناسب دروس دانشگاهي از مهم ترين عوامل مي باشند. بر اساس نتايج تحليل رگرسيون، تاثيرگذارترين متغير در كارآفريني دانشجويان نظام آموزش عالي كشاورزي روش هاي تدريس خلاق در دانشگاه است. در اين تحليل رگرسيون، شش متغير آموزش هاي فوق برنامه مرتبط با مهارت هاي شغلي، روش هاي تدريس خلاق در دانشگاه، محتواي مناسب دروس دانشگاهي، دارا بودن توان و مهارت عملي در زمينه موضوع درسي، برنامه ريزي منطبق با شرايط و علايق دانشجويان و فضاي مناسب و رقابتي در دانشگاه، در مجموع توانستند ۷/۵۷ درصد از تغييرات متغير وابسته تحقيق را تبيين نمايند. در انتها نيز به منظور بهبود شرايط فعلي پيشنهاداتي در جهت افزايش کارآفريني در بين دانشجويان رشته هاي کشاورزي مطرح شده است.