مقاله عوامل تاثير گذار بر شدت كمردرد بيماران بعد از آنژيوگرافي قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۶۰ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: عوامل تاثير گذار بر شدت كمردرد بيماران بعد از آنژيوگرافي قلبي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژيوگرافي قلبي
مقاله کمردرد
مقاله عوامل تاثيرگذار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيشابوري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: اشك تراب طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آنژيوگرافي جهت تشخيص و تصميم گيري درماني بيماري هاي قلبي عروقي به صورت شايع در ايران انجام مي شود. بيماران بعد از اين روش به علت استراحت طولاني در تخت از كمردرد شكايت دارند. با توجه به كمبود مطالعات در مورد عوامل مرتبط بر شدت كمردرد بيماران بعد از آنژيوگرافي، مطالعه حاضر با هدف تعيين عوامل تاثير گذار بر شدت كمردرد بيماران بعد از آنژيوگرافي قلبي، در بيمارستان طالقاني تهران در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت.
روش بررسي: پژوهش حاضر يك مطالعه همبستگي ارتباطي مي باشد. تعداد ۱۳۰ بيمار به روش نمونه گيري در دسترس از محيط پژوهش انتخاب شدند. بر اساس مروري بر مطالعات عوامل جنس، سن، شاخص توده بدني، سابقه كمردرد، سيگاري بودن، مدت زمان انجام آنژيوگرافي و تغيير وضعيت به عنوان عوامل بالقوه تاثيرگذار بر شدت كمردرد واحدهاي مورد پژوهش با استفاده از پرسشنامه بررسي شدند. كمردرد در بدو ورود به بخش، ساعت دوم، چهارم، ششم و صبح روز بعد با مقياس عددي درد بررسي و با روش هاي آماري توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (من ويتني، ضريب همبستكي اسپيرمن) و به وسيله بسته نرم افزاري اس پي اس اس ۱۳ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: عوامل سن (P=0.001، r=0.21)، جنسيت (P<0.001، z=3.92)، شاخص توده بدني (P<0.001، r=0.52)، داشتن سابقه كمردرد (P<0.001، Z=3.16)، و عدم تغيير وضعيت (P<0.001، r=0.21)، با افزايش شدت كمردرد بعد از آنژيوگرافي ارتباط معني دار داشتند.
نتيجه گيري: پرستاران با آگاهي از عوامل تاثيرگذار بر شدت كمردرد مي توانند از تكنيك هاي كاهش درد نظير تغيير وضعيت در افراد مستعد جهت ارتقا راحتي بيماران استفاده نمايند.