مقاله عوامل تاثير گذار بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان كشاورزي: مورد مطالعه دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۳۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: عوامل تاثير گذار بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان كشاورزي: مورد مطالعه دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشرفت تحصيلي
مقاله دانشجويان كشاورزي
مقاله دانشكده كشاورزي
مقاله دانشگاه شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابدي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: زماني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهميت و نقش نيروي انساني در دستيابي به توسعه موضوعي است كه توجه بسياري از سياستگزاران و برنامه ريزان را در سراسر دنيا به خود جلب كرده است، به طوريكه نتايجي نظير ارتقا سطح علمي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي نشان از كسب دانش، نگرش و توانايي هاي مناسب توسط افراد جامعه دارد. از آنجايي كه در كشور ما دانشگاه ها بخش بزرگي از رسالت آموزش و تربيت نيروي انساني براي دستيابي به اهداف متعالي را بر عهده دارند، شناسايي عوامل تاثيرگذار بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان مي تواند منجر به برنامه ريزي بهتر و ارايه راهكارهاي مفيدتر در نظام آموزشي شود. بر اين اساس تحقيق حاضر به بررسي عوامل تاثير گذار بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز پرداخت. اين تحقيق از نوع توصيفي بوده كه براي جمع آوري داده ها و اجراي آن از فن پيمايش استفاده گرديد. جمعيت مورد مطالعه کليه دانشجويان کارشناسي رشته هاي ده گانه دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز مشغول به تحصيل در سال تحصيلي ۸۶- ۸۵ بودند را شامل مي شد که تعداد آنها بالغ بر ۱۵۲۲ نفر مي شد. از بين اين افراد، نمونه گيري به روش تصادفي طبقه بندي شده چند مرحله اي انجام گرفت و نهايتا ۴۰۰ دانشجو انتخاب شدند. ابزار سنجش، پرسشنامه اي بود که روايي صوري آن توسط ۳ تن از اساتيد صاحبنظر مورد تاييد قرار گرفت. در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS 12 استفاده گرديد. نتايج تحقيق نشان داد كه عواملي نظير جنسيت، سطح اقتصادي خانواده، محل سكونت دانشجويان و سطح تحصيل پدر بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان تاثير گذارند. در پايان نيز راهكارهايي در ارتباط با ارتقا دادن پيشرفت تحصيلي دانشجويان با توجه به يافته هاي تحقيق ارايه شده است.